هواشناسی خراسان شمالی
محصولات
 پیش بینی سه روزه                                                            تحلیل زراعی ماهنامه روابط عمومی اسفند 97                                                   
 پیش بینی هفتگی
ماهنامه شهریور 98

 
  
 پیش بینی فصلی
 
 
 

درصد خشکسالی استان
 

 
 
  

    
تاریخ به روزرسانی:
1398/07/29
تعداد بازدید:
2049